Senara

Art. 1. Defenities

Eigenaar van Senara, o.l.v. Riette Kantelberg, Coach en Docent

Klant: de wederpartij van Senara Coachee/Cursist

Diensten: zelf-ontwikkelingscursussen, consulten, coachingstrajecten, workshops dan wel andere diensten die door de eigenaar in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd. Op alle diensten die door Senara uitgevoerd worden gelden de algemene voorwaarden van Senara.

Art. 2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Senara zijn van toepassing op alle diensten van Senara. Het aanvaarden van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Senara en haar eigenaar zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Art. 3. Geheimhouding en inzagerecht

Senara zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens Senara daartoe (wettelijk) verplicht is of  hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke dan wel mondelinge toestemming heeft verkregen van de cliënt.

Senara heeft de geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Art. 4 Aansprakelijkheid

Senara geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Senara.

Zij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Senara is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door bovengenoemde mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De client is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij Senara verantwoordelijk wil stellen.

De client  verplicht zich alle relevante informatie mondeling of schriftelijk aan Senara te vermelden. Senara is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van achtergehouden of onvolledige informatie betreffende de overeengekomen dienstverlening.

Senara is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het door de client uit eigen beweging aanpassen van (reguliere)medicatie. De klant wordt verantwoordelijk geacht (reguliere)medicatie alleen in overleg met de huisarts/specialist aan te passen.

 

Art 5. Facturering, betaling en annulering

Facturering vindt plaats op basis van de tussen Senara en de cliënt overeengekomen tarieven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt contant of per bankoverschrijving binnen 7 dagen na de factuurdatum zonder enig beroep op verrekening de factuur te voldoen.

Annulering inschrijving cursussen.

Inschrijving/aanmelding voor de 1,5 jaars cursussen kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering tot 4 weken voor startdatum bent u uw al betaalde aanbetaling van 100 euro verschuldigd.

Heeft u het gefactureerde cususgeld in zijn geheel betaald voorafgaand aan de startdatum van de cursus, dan krijgt u bij annulering 4 weken voor de startdatum het geld minus de aanbetaling van 100 euro geretourneerd.

Bij ziekte van de client of bijzondere noodomstandigheden tijdens alle cursussen wordt de client in de gelegenheid gesteld op deelname op eerstvolgende nieuwe datum of wordt in overleg met client naar andere passende oplossing gezocht. Senara neemt hiermee het recht om per individuele client om tot een oplossing te komen.

 

Art 6. Inschrijving, rechten en plichten

 

Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. een e-mail bericht met volledige adres gegevens.
Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.

Bij annulering van uw inschrijving 2 weken voor aanvang van de 1,5 jaars cursussen, kortere cursussen en workshops, wordt 15% van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.

In alle omstandigheden is uitsluitend schriftelijk annuleren mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.

Betaling in termijnen is alleen mogelijk in overleg. Senara komt met de cliënt het aantal termijnen, bedragen en de wijze waarop betaald wordt, schriftelijk dan wel mondeling overeen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. Senara is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Senara zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van de vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen advocaten, deurwaarders en incassobureau’s, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. Senara is gerechtigd de gemaakte administratiekosten in rekening brengen die hierbij gemaakt worden.

Middelen/goederen alsmede cursusmateriaal geleverd door Senara blijven tot volledige betaling heeft plaatsgevonden geheel eigendom van Senara en blijft ten alle tijde copyright van Senara.

Annulering van gemaakte afspraken voor consulten dienen minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Senara gerechtigd de betreffende dienst(en) volledig (100%) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle door haar gemaakte kosten.

Senara is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en het tijdstip. Dit zal eveneens uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip gebeuren. In geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden is Senara gerechtigd de afspraak binnen de genoemde 24 uur te wijzigen/annuleren zonder dat hiervoor kosten verbonden zijn voor Senara.

Op de dienstverlening van Senara is het Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met de dienstverlening van het Senara die tot de competentie horen van de rechtbank, is uitsluitend de rechtbank bevoegd.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

 

Art 7.  Feest en vakantiedagen en annulering van lessen:

Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties, geldend in Zuid-Nederland, is er doorgaans geen les en zullen dan ook niet ingepland worden.

Senara is doorgaans gesloten tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen geldend in Zuid-Nederland.