Senara streeft naar een integere en professionele dienstverlening. Mocht u ondanks mijn inspanningen niet tevreden zijn, dan hoor ik dat graag van u.
Een gesprek met mij leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze procedure wil ik benadrukken dat ik veel waarde hecht aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht neem ik altijd serieus.

  1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Senara.

1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van Senara.

  1. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vraag ik van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
-uw naam, adres en woonplaats;
-de datum waarop u uw schrijven verstuurt;

-van welke dienst u bij Senara gebruik maakt of volgt,
-een heldere beschrijving van uw klacht;
-eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter ik in staat ben uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Senara, Voorbeeklaan 6, 5583 VC   Waalre

  1. Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Ik streef ernaar dit binnen 14 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt (dat is in ieder geval een andere persoon als degene waar uw klacht mogelijk om gaat) kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

  1. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht te complex om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stel ik u hiervan schriftelijk op de hoogte. Ik geef daarbij de reden van de vertraging aan.

5.Bezwaar

Ik doe naar vermogen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. Mochten we er niet uitkomen dan is het Nederlands recht van toepassing.

  1. Toezicht en beheer

Binnen Senara ziet het CAT en het GAT toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.